REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.themisscat.pl

Sklep Internetowy www.themisscat.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności, postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.themisscat.pl prowadzony jest przez Patrycję Zawadzką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Patrycja Zawadzka THE MISS CAT, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: Prioma 15, 13-206 Płośnica, NIP: 5711634090, REGON: 367614829, adres poczty elektronicznej: hello@themisscat.pl, numer telefonu: + 48 517 586 934,zwaną dalej Sprzedawcą.

Regulamin Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną i zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego www.themisscat.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma m.in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe przepisy.

 

SPIS TREŚCI

 • 1 DEFINICJE
 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 3 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 • 4 UMOWA SPRZEDAŻY
 • 5 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA
 • 6 METODY PŁATNOŚCI
 • 7 RĘKOJMIA I REKLAMACJE
 • 8 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • 9 POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
 • 10 PRZEDSIĘBIORCY
 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od Umowy

Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od Umowy

Załącznik nr 3 Pouczenie dotyczące braku odstąpieniu od Umowy

 

 

 • 1

DEFINICJE

 1. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane określonemu przewoźnikowi, czas ten nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi).
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
 4. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą, w tym sposobu dostawy i płatności.
 6. Klient:
  a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  b) osoba prawna,
  c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,
  – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.
 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Użytkownik – osoba dokonującą zakupu produktu/usługi lub korzystająca z produktu bezpłatnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 4. Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym. 
 5. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych treści kolejnych edycji newslettera zawierających informacje m.in. o produktach, nowościach, promocjach.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca indywidualny
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.
 9. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem strony internetowej www.themisscat.pl.
 10. Sprzedawca – Patrycja Zawadzka THE MISS CAT, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: Prioma 15, 13-206 Płośnica, NIP: 5711634090, REGON: 367614829, adres poczty elektronicznej: hello@themisscat.pl, numer telefonu: + 48 517 586 934,zwaną dalej Sprzedawcą.
 11.  Produkty – będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępne na platformie www.themisscat.pl rzeczy ruchome, a także produkty elektroniczne, m.in. treść cyfrowa, która przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości pliku, może to być m.in. streaming video lub audio, plik video lub audio, e-book, konsultacje on-line, materiały w formie pdf, a także inne produkty dostępne w postaci cyfrowej lub materialnej. Produkt może być dostępny odpłatnie lub nieodpłatnie, co szczegółowo zostanie opisane przy Produkcie. Dostępność danego Produktu może być limitowana, co szczegółowo określają warunki zakupu.
 12. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.). Będąca przedmiotem świadczeniem usług nabywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, na przykład: dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, kursy on-line, szkolenia stacjonarne i online, konsultacje, kursy e-mailowe.
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 16. Usługa elektroniczna „Lista życzeń”- interaktywna lista Produktów, za pomocą której w systemie strony internetowej Sklepu zostają zapamiętane produkty dodane do listy przez Klienta.
 17. Usługa elektroniczna „Napisz opinię” – interaktywny formularz umożliwiający Klientowi zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego opinii o Produkcie.
 18. Usługa elektroniczna „Porównaj”- interaktywne lista zawierająca wybrane przez Klienta produkty i umożliwiająca Klientowi porównanie parametrów dwóch lub większej ilości Produktów.
 19. Usługa elektroniczna „Wyślij do znajomego” – interaktywny formularz umożliwiający Klientowi wysłanie na adres poczty elektronicznej innego potencjalnego Klienta wiadomości polecającej dany Produkt.
 20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.
 21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

 

 • 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym  themisscat.pl prowadzony pod firmą Patrycja Zawadzka THE MISS CAT, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Prioma 15, 13-206 Płośnica, NIP 5711634090 REGON 367614829, adres poczty elektronicznej: hello@themisscat.pl, numer telefonu: +48 517 586 934.
 2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej themisscat.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców, w tym Przedsiębiorców indywidualnych, korzystających ze Sklepu internetowego (z wyjątkiem § 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców) chyba, że w danym postanowieniu wyraźnie wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów będących Konsumentami).
 4. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego i przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego. 
 5. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 6. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych przepisami prawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.
 8.  Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Prioma 15, 13-206 Płośnica lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@themisscat.pl
 9. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym usługi lub Produktu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce Prywatności Sklepu internetowego.
 10. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu internetowego:
  a)  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 1. b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.
 2. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
 3. Zakupu Produktu może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dostawa Produktu do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym, indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Wszystkie informacje o Produkcie i usługach świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego (w tym: opisy, ceny Towaru) podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
 6. Ceny Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Ceny podane w opisach Produktów mogą nie obejmować usług dodatkowych takich jak personalizowanie Produktu, zapakowanie Produktu w ozdobny papier. Personalizowanie produktu wykonywane jest na indywidualnie zamówienie, co znajduje odzwierciedlenie w opisie Produktu.
 8. Za pośrednictwem Sklepu można dokonać zakupu Produktów personalizowanych/zindywidualizowanych (tj. rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb). Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za teksty przesyłane do personalizacji Produktów i ewentualne błędy w tekstach popełnione przez Klienta (celem m.in. wyhaftowania na Produkcie).
 10. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 11. Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 12. Promocje Produktu organizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

 • 3

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy, za pośrednictwem Sklepu internetowego, następujące nieodpłatne Usługi: Formularz rejestracji, Formularz kontaktowy, Formularz zamówienia, Konto, „Lista życzeń”, „Napisz opinię”, Newsletter, „Porównaj”, „Wyślij do znajomego”.
 2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),
  d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768,
  e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.
 4. Z uwagi na to, że niektóre zakupione produkty mogą być m.in. w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 5. Jakość odtwarzanych materiałów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały. Sprzedawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać na adres hello@themisscat.pl i będą one rozpatrywane indywidualnie. Problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
 6. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 7. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Sklepu internetowego.
 8. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego.
 9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
 10. Użytkownik lub Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy, oraz osób trzecich. Sprzedawca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika lub Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Usługa „Konto” (dostępna w zakładkach „Moje konto” i „Zaloguj się” oraz w procesie składania Zamówienia):
  a) Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących po sobie kroków: wskazaniu adresu poczty elektronicznej, danych wskazanych w procesie wypełniania  Formularza rejestracji oraz podaniu hasła, składającego się z odpowiedniej liczby znaków. – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  b) Dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym Konta posłużą do składania Zamówień w Sklepie podczas wypełniania Formularza zamówienia.
  c) Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu rejestracji.
  d) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Sklepu internetowego Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Sklepu internetowego Konta Klienta. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta stosownego żądania usunięcia Konta do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego hello@themisscat.pl lub też pisemnie na adres: Prioma 15, 13-206 Płośnica.
  e) Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić swoje hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim.
  f) Formularz rejestracji stanowi część Formularza zamówienia.
  g) Konto jest niezbywalne.
 12. Usługa „Formularz kontaktowy”:
  a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
  b) Skorzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest możliwe po wybraniu zakładki „Kontakt”, wskazaniu tematu wiadomości i imienia, podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz wypełnieniu treści wiadomości i kliknięciu przycisku „Wyślij wiadomość”.
 13. Usługa „Formularz zamówienia”:
  a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony i rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym i ulega rozwiązaniu z chwilą wcześniejszego odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wypełnionego Formularza zamówienia Sprzedawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta (poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny).
 1. b) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej „Formularz zamówienia” świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy.
  c) Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy.
  d) Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza zamówienia, a następnie kliknięciu na stronie Sklepu internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny – do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego).

Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

 1. d) W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko (opcjonalnie nazwa firmy), adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz danych dotyczących zawieranej Umowy sprzedaży: Produkt, ilość, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności za Produkt.

 W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 

 1. Usługa „Lista życzeń”:
  a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej zalogowanym Klientom stworzenie interaktywnej listy produktów obserwowanych przez Klienta zawierana jest na czas oznaczony i polega na dodaniu przez Klienta produktu do listy poprzez przycisk „Lista życzeń” znajdującego się na podstronie danego Towaru.
  b) Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdej chwili i polega na usunięciu Towarów z listy w zakładce „Moje listy życzeń” w panelu Konta Klienta.
 2. Usługa „Newsletter”:
  a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera jest zawierana i świadczona nieodpłatnie na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika lub Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera, lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.
  b) Użytkownik lub Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy Newslettera zawierającego informacje handlowe (m.in. o nowościach, promocjach) w formie wiadomości wysyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
  c) Korzystanie z Usługi Newslettera jest możliwe po podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i po kliknięciu przycisku zatwierdzającego zamówienie Usługi Newslettera lub zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w procesie składania Zamówienia (a może powinna być Konta????).
  d) Użytkownik lub Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny odwołać zgodę na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem usługi Newslettera (rezygnacja z Newslettera), poprzez przesłanie do Sprzedawcy żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisanie się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera. Żądanie może być wystosowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@themisscat.pl lub pisemnie na adres: Prioma 15, 13-206 Płośnica.
  e) Newsletter jest przesyłany wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji.
 3. Usługa „Napisz opinię”:
  a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej zalogowanym Klientom zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego opinii o Towarze za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony i polega na dodaniu opinii za pomocą formularza umieszczonego przy każdym produkcie.
  b) Skorzystanie z Usługi „Napisz opinię” jest możliwe po kliknięciu przy każdym produkcie zakładki przycisku „Opinie’’, ocenie produktu w skali od 1 do 5 gwiazdek, wpisaniu tytułu i treści opinii oraz kliknięciu przycisku „Wyślij”.
  c) Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wypełniania formularza.
 4. Usługa „Porównaj”:
  a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom porównanie parametrów wybranych przez Klienta Towarów zawierana jest na czas oznaczony i polega na dodaniu produktów do interaktywnej listy poprzez przejście do danej kategorii produktów oraz kliknięcie przycisku „Porównaj” pojawiającego się na miniaturze strony konkretnego Towaru.
  b) Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdej chwili i polega na usunięciu Towarów z listy w zakładce „Porównaj”.
 5. Usługa „Wyślij do znajomego”:
  a) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom wysłanie na adres poczty elektronicznej innego potencjalnego Klienta wiadomości polecającej dany produkt za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony i polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego przy każdym produkcie wiadomości e-mail z poleceniem danego Towaru.
  b) Skorzystanie z Usługi „Wyślij do znajomego” jest możliwe po kliknięciu przy danym produkcie przycisku „Wyślij do znajomego”, podaniu nazwy adresata, prawidłowego adresu poczty elektronicznej adresata i kliknięciu przycisku „Wyślij”. Na podany adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość z linkiem do podstrony produktu.
  c) Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wypełniania formularza.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  a) Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
  b) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem trybu reklamacji Produktu, który został opisany w § 7 Regulaminu) Klient może składać w szczególności:
  a) pisemnie na adres: Prioma 15, 13-206 Płośnica;
 1. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: hello@themisscat.pl.
 1. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
 1. a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
 2. b) określenie żądania Klienta,
 3. c) danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

Podane zalecenia nie są obowiązkowe, mają formę jedynie zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 3. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi Konta, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

 

 

 • 4

UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Sklepie internetowym zgodnie z ……
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówień jest następująca:
  a) dokonanie wyboru Towaru, poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie internetowej komunikaty i inne informacje (w szczególności wybór towarów następuje poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”),
  b) wypełnienie odpowiednich danych wskazanych w Formularzu zamówienia (z wyszczególnieniem danych niezbędnych do realizacji umowy): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), jak również dokonanie wyboru sposobu dostawy i metody płatności, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami należy podać również dane niezbędne do wystawienia faktury,
  c) po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia (podsumowanie zawiera informacje dotyczące opisu zamówionego Towaru, jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych Towarów wraz z podatkami i innymi opłatami, kosztami dostawy i innymi kosztami, jeżeli wystąpią, wybrany sposób dostawy, wybraną metodę płatności, dane Klienta),
  d) złożenie Zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, dokonaniu akceptacji treści Regulaminu, potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy oraz kliknięciu przycisku potwierdzającego zakup.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji Konta posłużą do realizacji kolejnych Zamówień.
 2. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w trakcie procedury składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenie o przyjęciu Zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki Umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy danego Zamówienia).
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży (jej istotnych postanowień) następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej. Treść zawartej Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.
 5. W związku z założeniem Konta, każdy Klient ma możliwość po zalogowaniu się sprawdzenia statusu Zamówienia.

 

 • 5

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a po uprzednim, indywidualnym uzgodnieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej ze Sprzedawcą również do innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie procedury składania Zamówienia.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, jednak z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni robocze w godzinach od 8 do 16.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w szczególności opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania Umową Sprzedaży oraz w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy.
 4. Sprzedawca umożliwia Klientowi zapakowanie produktu w ozdobne opakowanie i załączenie do niego wiadomości w formie papierowej. Koszty usługi są wskazane w procesie składania Zamówienia.
 5. Koszt dostawy Produktu różnić się może w zależności od kraju dostawy, wielkości (gabarytów) lub/i wagi danego Produktu lub Produktów.
 6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  a) Przesyłka kurierska za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  c) Przesyłka kurierska,
  d) Przesyłka kurierska pobraniowa,
  e) Paczkomat InPost.
 7. Czas realizacji różni się w zależności od typu Produktu – jest on dostępny w opisie danego Produktu, a także każdorazowo wskazywany w wiadomości elektronicznej potwierdzającej zakup Produktu. 
 8. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 2 do 14 dni roboczych, od daty złożenia i opłacenia Zamówienia, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin. 
 9. Sprzedawca realizuje złożone zamówienia:
 1. a) od 2 do 14 dni roboczych – produkty mające postać fizyczną,
 2. b) do 3 dni robocze – produkty mające postać elektroniczną (niezapisane na nośniku materialnym), 
 3. c) w terminach określonych w ofercie, po dokonaniu opłaty w przypadku Usługi polegającej m.in. na szkoleniach stacjonarnych, szkoleniach on-line, webinarach,
 4. d) w terminach indywidualnie ustalonych z klientem po dokonaniu opłaty w przypadku Usługi polegające na konsultacji.  
 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, za pośrednictwem płatności elektronicznych lub płatności kartą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, natomiast w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. W przypadku Towarów spersonalizowanych termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 5 do 14 dni roboczych.
 3. Bezpośredni wpływ na czas dostawy ma wybór sposobu dostawy, dokonany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 4. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Zamówieniu lub braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym np. ustalenia innego terminu realizacji Zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.
 5. Podczas wypełniania Formularza zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.
 6. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany Zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 7. Po otrzymaniu przesyłki, Klient bądź upoważniona przez niego osoba trzecia, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania (np. czy nie jest uszkodzone, czy nie doszło do ingerencji ze strony osoby nieuprawnionej, czy zawartość opakowania jest w stanie nienaruszonym). W razie stwierdzenia uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien w miarę możliwości, w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą o nieprzyjmowanie przesyłki przez Klienta. Zalecenia powyżej wskazane w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem. Wyżej opisane zalecane postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie protokołu uszkodzenia Towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń.
 •  

 

 • 6

METODY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  a) płatności elektroniczne i za pośrednictwem karty płatniczej – płatności realizowane za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych:

przelewy24.pl, świadczone przez PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, ulica Kanclerska 15, 60-327 Poznań,  NIP 7792369887, KRS 0000347935, REGON 30134506800000– aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/.
– PayPal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, Warszawa 00-113, NIP: 5252406419, KRS: 0000289372, REGON: 141108225– aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej https://www.paypal.com/,
– Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, KRS: 0000296790, REGON: 240770255- aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej: http://www.dotpay.pl/,
b) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy (IBAN) (PL 47 1140 2004 0000 3402 7694 5282, mBank) wskazany w procesie składania Zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej dokonanie Zamówienia.

4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.4.1.1. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 4.500.000 zł w całości opłacony, NIP: 634-26-61-860, REGON: 301345068.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży).
 2. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Produktu paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem.

 

 • 7

RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej Reklamacji i zwrotów.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Prioma 15, 13-206 Płośnica lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: hello@themisscat.pl.
 5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
  – okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji – Produktu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  – określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),
  – danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem,ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę .
  Podane zalecenia nie są obowiązkowe, mają formę jedynie zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji, z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  – Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy: Prioma 15, 13-206 Płośnica.
 1. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Prioma 15, 13-206 Płośnica.
 2. Jeżeli jednak ze względu np. na rodzaj wady, rodzaj lub sposób zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar ten się znajduje, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także (po uprzedniej weryfikacji zakresu umowy z kodami PKD ujawnionymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) do Przedsiębiorców indywidualnych, którzy zawierają z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, lecz nie mającą charakteru zawodowego.
 2. W przypadku złożenia reklamacji przez osobę fizyczną, Sprzedawca weryfikuje, czy osoba ta posiada status Konsumenta, czy Przedsiębiorcy indywidualnego wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez weryfikację treści zamówienia (w szczególności, czy w trakcie składania Zamówienia Klient ujawnił swoją firmę i numer NIP):
  a) jeśli weryfikacja wykaże, że Klient posiada status Konsumenta (osoby fizycznej niewpisanej do CEIDG), Sprzedawca przystępuje do rozpatrzenia zasadności zgłoszonej reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej,
  b) jeśli Umowę Sprzedaży zawarto z Przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, Sprzedawca dokonuje weryfikacji, czy przedmiot Zamówienia objęty zgłoszeniem reklamacyjnym mieści się w zakresie działalności objętej jednym lub kilkoma z kodów PKD Klienta (czy transakcja miała dla Klienta charakter zawodowy).
 3. Po sprawdzeniu przez Sprzedawcę zgodności przedmiotu Zamówienia z zakresem działalności ujawnionej w CEIDG:
  a) jeśli przedmiot Umowy Sprzedaży będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy Klientowi nie przysługują, a Sprzedawca odrzuca zgłoszenie (chyba że postanowienia § 10 Regulaminu stanowią inaczej),
  b) jeśli przedmiot Umowy Sprzedaży nie będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, Sprzedawca przystępuje do rozpatrzenia zgłoszenia zgodnie z ust. 5 powyżej.
 • 8

PRAWO DO  ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, na przykład pisemnie przesyłając je na adres: Prioma 15, 13-206 Płośnica lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: hello@themisscat.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Klient może skorzystać z formularza – Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza zaproponowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację uprawnienia do odstąpienia do Umowy przez Klienta.
 5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
 6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy Oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do momentu otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedawcy do osobistego odbioru Produktu od Klienta.
 9. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Produkt Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia Oświadczenia o odstąpieniu, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: Prioma 15, 13-206 Płośnica.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 2. b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. W przypadku Klienta, który wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 3. Produkt należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Prioma 15, 13-206 Płośnica.
 4. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy:
 1. a) Klient/Użytkownik wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 2. b) Klient/Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.
  W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Klient/Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów,
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
  l)świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także (po uprzedniej weryfikacji zakresu umowy z kodami PKD ujawnionymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) do Przedsiębiorców indywidualnych, którzy zawierają z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, lecz nie mającą charakteru zawodowego.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez osobę fizyczną, Sprzedawca weryfikuje, czy osoba ta posiada status Konsumenta czy Przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez weryfikację treści zamówienia (w szczególności, czy w trakcie składania Zamówienia Klient ujawnił swoją firmę i numer NIP):
  a) jeśli weryfikacja wykaże, że Klient posiada status Konsumenta (osoby fizycznej niewpisanej do CEIDG), Sprzedawca przyjmuje oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zasadach określonych niniejszym paragrafem,
  b) jeśli Umowę Sprzedaży zawarto z Przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, Sprzedawca dokonuje weryfikacji, czy przedmiot Zamówienia objęty oświadczeniem mieści się w zakresie działalności objętej jednym lub kilkoma z kodów PKD Klienta (czy transakcja miała dla Klienta charakter zawodowy).
 5. Po sprawdzeniu przez Sprzedawcę zgodności przedmiotu Zamówienia z zakresem działalności ujawnionej w CEIDG:
  a) jeśli przedmiot Umowy Sprzedaży będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, uprawnienie do odstąpienia od umowy Klientowi nie przysługuje, a Sprzedawca nie uwzględnia oświadczenia (chyba że postanowienia § 10 Regulaminu stanowią inaczej),
  b) jeśli przedmiot Umowy Sprzedaży nie będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, Sprzedawca przyjmuje oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zasadach określonych niniejszym paragrafem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 

 • 9

POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  a) zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
  b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  d) skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

 • 10

PRZEDSIĘBIORCY

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą tylko i wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami indywidualnymi zawierającymi z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, o ile umowa ta nie posiada charakteru indywidualnego.
 2. W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach Regulaminu zawartych w § 10 (dotyczących tylko przedsiębiorców) w stosunku do pozostałych postanowień Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 10.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje w takim wypadku bez podania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
 5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu wybranemu przewoźnikowi na rzecz Klienta nie będącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Produktu.
 7. W przypadku dostawy Produktu dokonywanej za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 8. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego Produktu w przypadku Klientów nie będących Konsumentami jest faktura.
 9. Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produktu w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.
 11. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 • 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
 3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana metod płatności, zmiana sposobów dostawy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (dotyczy to np. usługi Konta) zmieniony regulamin wiąże Sprzedawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 c., to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami Przedsiębiorcami indywidualnymi przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży).
 6. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 7. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.
 8. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 r.

Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od Umowy

(dotyczy Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorców indywidualnych):

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Adresat:

Patrycja Zawadzka, Patrycja Zawadzka THE MISS CAT

 1. Adres firmowy: Prioma 15, 13-206 Płośnica
 2. Adres poczty elektronicznej: hello@themisscat.pl

 

Oświadczenie:

Ja/My* ……………………………………….. ………………..niniejszym informuję/emy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/ umowy dostawy następujących rzeczy/ umowy dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/ o świadczenie następującej usługi*:

Przedmiot (można wskazać: nazwa Towaru, cena brutto, ewentualnie opis)

 

Nazwa firmy i numer NIP (jeżeli dotyczy)

 

Zamówienie było bezpośrednio związane z działalnością zawodową Klienta (jeżeli dotyczy)

(___) Tak

(___) Nie

Kod PKD działalności Klienta, którego dotyczy zamówienie (jeżeli dotyczy)

 

Numer zamówienia (wypełnić opcjonalnie)

 

Numer faktury (wypełnić opcjonalnie)

 

Adres konsumenta

 

Data zawarcia umowy/odbioru Towaru*

 

Przyczyna odstąpienia (wypełnić opcjonalnie, tylko do wiadomości Sprzedawcy)

 

Pozostałe dane Klienta/osoby reklamującej Towar – wypełnić opcjonalnie (np. adres e-mail, nr telefonu):

 

 

 

………………………………

Podpis/y

(jeżeli oświadczenie jest składane w formie pisemnej)

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od Umowy

Pouczenie o odstąpieniu od Umowy (dotyczy Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami indywidualnymi)

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,
 4. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 

Przypadki, w których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zostały opisane w Regulaminie Sklepu internetowego.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład: pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Załącznik nr 3

Pouczenie dotyczące braku odstąpieniu od Umowy

 

Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (a to stosownie do art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Reklamacja Produktu fizycznego/elektronicznego

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt  ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy. 

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady]. 

Wada została stwierdzona w dniu………………………………………………….. 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc) 
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc) 
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

 

Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Reklamacja Produktu fizycznego/elektronicznego zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy. 

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady]. 

Wada została stwierdzona w dniu………………………………………………….. 

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc) 
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc) 
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………………………………

Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………..………………………………….

 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

 

Data: ____________________ Podpis: __________________

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy] 
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

 

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________ 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………………………………………………złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy] 
 • na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………
 7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

 

Data: _____________________ Podpis: _____________ 

My Cart
Lista Życzeń
Ostatnio oglądane
Kategorie